Prepravný poriadok

DOBEHNITE SVOJ ČAS

RÝCHLO / SPOĽAHLIVO / VČAS / BEZPEČNE / LACNO

V prípade že máte záujem využiť našu taxislužbu objednajte si Vašu jazdu na telefónnom čísle 0907 666 111

Sme Vám k dispozícii 24 hodín denne, každý deň v týždni a to po celý rok.

Prepravný poriadok- Viktor Taxi

majiteľ Viktor Uherčík so sídlom Víťazovce 47,067 24 Víťazovce, IČO:34975331,
prevádzkovateľ Viktor Taxi, vydáva tento prepravný poriadok, ktorý je vypracovaný v súlade
so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákonom č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Ďalej len „Prepravný poriadok“.
Článok 1.
Základné ustanovenia
1.1. Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky, majiteľa Viktor Uherčík

so sídlom Víťazovce 47,067 24 Víťazovce, IČO:34975331
 pre prevádzkovanie taxislužby pod obchodným
označením VIKTOR Taxi (ďalej ako „dopravca”), a ktoré sú potrebné na uzavretie
prepravnej zmluvy v taxislužbe.
1.2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na
webovej stránke dopravcu viktortaxi.sk a v sídle spoločnosti.
1.3. Prepravný poriadok bude tiež k dispozícii v každom vozidle taxislužby
prevádzkovaného o jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o
preprave osôb, kde sú upravené práva a povinnosti účastníkov zmluvy o preprave
osôb.
1.4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ
osobnej
cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na
poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby
na základe zmluvy o preprave osôb.
Článok 2.
Povinnosti dopravcu
2.1. Dopravca je povinný najmä:
a) prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa tohto Prepravného poriadku,
b) zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia Prepravného poriadku na
svojej webstránke viktortaxi.sk
c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu,
čistotu a parkovanie vozidiel,
d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení
e) prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy
vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle
taxislužby,
f) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich
batožiny,
g) označiť každé prevádzkované vozidlo obchodným označením VIKTOR Taxi a obchodným
menom a uviesť IČO prevádzkovateľa taxislužby,
h) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej
cestnej dopravy v taxislužbe, voči cestujúcim a tretím osobám (vozidlo musí mať platné
poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla),
i) ak na základe zmluvy o spolupráci s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v
taxislužbe iný zmluvný dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho
vzťahujú v rovnakom rozsahu.
Článok 3.
Vozidlo VIKTOR Taxi
3.1. Vozidlom taxislužby VIKTOR Taxi je vozidlo, ktoré :
a) je podľa technickej prehliadky spôsobilé na prevádzku,
b) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby;
toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre
cestujúceho,
c) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
d) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb vrátané
vodiča,
e) je na predných ľavých a pravých dverách označene obchodným menom
prevádzkovateľa: taxislužby
f) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá,
ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý
vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom,
g) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom
pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného,
h) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na
zdraví alebo na jeho majetku,
i) je vybavené funkčným pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s
nápisom TAXI, pokiaľ je vozidlo voľné – musí byť rozsvietené,
j) má najviac 8 rokov odo dňa uvedenia do prevádzky,
k) umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci
celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom
najmenej 375 dm3.
Článok 4
Práva a povinnosti vodiča VIKTOR Taxi
4.1. Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča
vozidla taxislužby. Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto
a) je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny
oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
b) má najmenej 21 rokov,
c) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonný.
4.2. Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného
poriadku, najmä:
a) prepraviť cestujúceho podľa jeho pokynov,  z vopred
dohodnutého miesta a cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti
taxislužby, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich, alebo
kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok
pravidelnej dopravy,
b) používať strešné svietidlo na oznamovanie, či je vozidlo taxislužby voľné, alebo
obsadené cestujúcim alebo zadanou objednávkou,
c) naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich
vyložiť,
d) umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po
jeho vystúpenie,
e) uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia;
inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh,
f) vziať iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh; to neplatí,
ak s cestujúcim bola vopred uzatvorená zmluva o preprave osôb, ktorá umožňuje pribrať
ďalšieho cestujúceho,
g) vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom; kópia v papierovej podobe
alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,
h) mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča,
i) mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na
požiadanie nahliadnuť do nich.
4.3. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú
prepravu len ak nastane okolnosť podľa článku 8.1. tohto poriadku.
a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov,
poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy,
cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje
zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
c) vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie
vodiča počas jazdy,
d) cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje
alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou
batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča
alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,
e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar
nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich
veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani
v batožinovom priestore,
f) vozidlo VIKTOR Taxi vzhľadom na predpokladanú prepravnú vzdialenosť do cieľa prepravy
nemá dostatočný stav pohonných hmôt na dojazd do cieľa a na najbližšie dostupnú čerpaciu stanicu,

vodič je túto skutočnosť povinný zohľadniť už pri prijímaní objednávky
prepravy a oznámiť to objednávateľovi, avšak v prípade, že s ohľadom na priepustnosť
cesty, alebo vonkajšieho prostredia, alebo na základe pokynov cestujúceho, ktorý zmení
trasu nebolo možné predpokladať.
Ak nastane takýto prípad je vodič povinný to oznámiť objednávateľovy a zabezpečiť bezplatne
náhradné vozidlo taxislužby, ktoré cestujúceho dovezie až do pôvodného cieľa cesty,
pričom až do príchodu náhradného vozidla je povinný vodič počkať s cestujúcim.
Článok 5
Výkon činnosti taxislužby
5.1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu tohto prepravného poriadku.
5.2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou pomocou vlastnej
zákazníckej zóny na webstránke viktortaxi.sk ako aj pomocou mobilnej aplikácie,
pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je
povinný prepraviť cestujúceho podľa jeho pokynov z vopred dohodnutého miesta do
cieľa. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim, pokiaľ nebolo
vopred dohodnuté inak.
5.3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví
záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla
taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy, okrem prípadov, kedy
ide vodič na technickú prestávku.
5.4. Cena za prepravu je ovplyvnená čakaním v križovatkách na semafore, v kolónach,
prejdenými km (pri obchádzkach).
5.5. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť :
a) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,
b) nástupné miesto prepravovanej osoby,
c) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu, ak je
prepravovaná iná osoba ako objednávateľ,
d) meno platiaceho zákazníka, ak je iné ako meno cestujúceho,
e) počet prepravovaných osôb a rozsah prepravovanej batožiny, pokiaľ ide o viac ako 2
osoby alebo pokiaľ je batožina nielen príručná, to jest taká, ktorú vzhľadom na rozmery
a povahu je možné, aby ju mal cestujúci pri sebe vo vozidle,
f) vek prepravovaného maloletého dieťaťa,
g) prípadne iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť úspešné vybavenie Objednávky
alebo sa inak vymykajú bežnému štandardu,
5.6. Počas prepravy vodič ani cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť.
5.7. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať iba príručnú batožinu cestujúceho,
nesmie s ňou, ani inými predmetmi manipulovať na prednom sedadle tak, žeby mohol
obmedziť výhľad vodiča taxislužby.
5.8. Cestovnú batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne
vodič vozidla taxislužby.
5.9. Vo vozidle taxislužby sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len
do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pričom počet prepravovaných osôb nesmie
byť vyšší, ako je počet miest (vrátane vodiča) uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
5.10. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého
umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá
prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť
bezpečnostný pás, ktorým je vybavené vozidlo.
5.11. Po vykonaní prepravy je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie,
ktoré obsahuje najmä:
a) číslo dokladu,
b) evidenčné číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) obchodné meno prepravcu, adresu prevádzky, sídlo firmy, IČO, DIČ,
e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) zaplatené cestovné,
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
Článok 6
Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah
6.1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy
preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná
zmluva”).
6.2. Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim aj nasledovným
spôsobom:
a) prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území
určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby
b) vo svojom sídle,
c) prostredníctvom mobilnej aplikácie, vlastnej webovej
aplikácie, ktorá má funkcionalitu umožňujúcom objednať prepravu podľa tohto
prepravného poriadku.
d) prepravná zmluva sa uzatvára aj ústnou objednávkou cestujúceho, ktorý dáva
bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na
určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho
uvedenú na dverách vozidla a vo vozidle VIKTOR Taxi.
6.3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo
oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.
6.4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku.
6.5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť
cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného
poriadku.
6.6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla
taxislužby podľa podmienok čl. 8. Prepravného poriadku.
6.7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok
Prepravného poriadku vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa
cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním polície a je
vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený
úrok z omeškania.
Článok 7
Ukončenie platnosti zmluvy o preprave
7.1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú
objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia Prepravného
poriadku.
7.2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak
cestujúci:
a) počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje
jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera, alebo
b) na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou
vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,
alebo
c) ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ
prepravy alebo
d) vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.
7.3. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič
vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky Prepravného poriadku.
Článok 8
Odmietnutie prepravy
8.1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať
prepravu ak:
a) to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov,
poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy,
cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje
zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,
c) vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie
vodiča počas jazdy, alebo je jeho správanie nepredvídateľné nakoľko je zrejme pod
vplyvom alkoholu, či inej návykovej látky,
d) cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje
alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou
batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča
alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby,
e) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar
nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich
veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani
v batožinovom priestore,
f) vozidlo VIKTOR Taxi vzhľadom na predpokladanú prepravnú vzdialenosť do cieľa prepravy
nemá dostatočnú dojazd do cieľa a na najbližšie dostupnú a funkčnú čerpaciu stanicu, vodič je túto skutočnosť povinný zohľadniť už pri prijímaní objednávky
prepravy a oznámiť to objednávateľovi, avšak v prípade, že s ohľadom na priepustnosť
cesty, alebo vonkajšieho prostredia, alebo na základe pokynov cestujúceho, ktorý zmení
trasu nebolo možné predpokladať, že dôjde k riziku prázdnej nádrže už počas cesty
k cieľu. Ak nastane takýto prípad je vodič povinný to oznámiť objednávateľovi a zabezpečiť
bezplatne náhradné vozidlo taxislužby, ktoré cestujúceho dovezie až do pôvodného cieľa
cesty, pričom až do príchodu náhradného vozidla je povinný vodič počkať s cestujúcim.
Článok 9.
Vrátenie vecí zanechaných, či zabudnutých cestujúcimi vo vozidle.
9.1. Ak vodič taxislužby nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle je povinný vykonať
nasledujúce opatrenia, aby ju vrátil cestujúcemu, ktorý ju tam zanechal:
a) pokiaľ je cestujúci, ktorý pravdepodobne vec stratil, resp. zabudol vo vozidle ešte
zastihnuteľný neďaleko od vozidla pokúsi sa ho zastaviť, prípadne dohnať a predmetnú
vec mu vrátiť,
b) pokiaľ už cestujúci nie je zastihnuteľný, zistí zo záznamov tel. Kontakt na cestujúceho
a skontaktuje sa s ním tel. Alebo mu prostredníctvom SMS, či použitej aplikácie zanechá
správu so znením : „Pokiaľ ste si zanechali alebo stratili nejaký predmet vo vozidle,
prosím kontaktujte ma na tel. čísle ………… Vodič VIKTOR Taxi.“ Správa preto zámerne neuvádza
o aký predmet ide, lebo je potrebné dbať na to, aby bola vec odovzdaná skutočnému
vlastníkovi, preto pri prihlásení sa cestujúceho musí tento uviezť o aký predmet ide, po
overení sa dohodne vhodný spôsob odovzdania nájdeného predmetu,
c) pokiaľ vodič nevie určiť, ktorý z viacerých cestujúcich vec zanechal, pošle správu
všetkým, na ktorých vie získať tel. kontakt alebo odovzdá vec prevádzkovateľovi e-taxi.
d) ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič
taxislužby je povinný vec odovzdať prevádzkovateľovi taxislužby prípadne na polícií, to
najmä v prípade, že ide napríklad o doklady, kľúče, či predmety, ktoré by prípadne mohli
byť zneužité na trestnú činnosť,
e) ak vlastník nájdenej veci známy je, ale je to napr. iný štátny príslušník, alebo osoba
mimo územia, kde má prevádzkovateľ licenciu na taxislužbu, a takáto osoba sa o danú
vec prihlási, ale žiada jej zaslanie na adresu mimo miesta určenia, vodič odovzdá
predmetnú vec prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ je oprávnený na vrátenie nájdenej
veci použiť napr. kuriérsku službu, alebo iný vhodný, či dohodnutý spôsob.
9.2. Nálezca má vždy právo na náhradu nevyhnutných nákladov na vrátenie veci.
Článok 10.
Zodpovednosť
10.1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť cestujúceho podľa Prepravného
poriadku riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny
dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú
cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom
cestovnom,
b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa
cenníka taxislužby.
10.2. Svojej zodpovednosti podľa bodu 10.1. sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode
nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
Článok 11.
Reklamácie, sťažnosti a náhrada škody
11.1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou
podávať reklamácie, je oprávnený podať reklamáciu a to bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy u prevádzkovateľa. Cestujúci má právo sa
elektronicky na adrese : info@viktortaxi.sk alebo písomne na adresu sídla
prevádzkovateľa informovať na priebeh vybavovania reklamácie.
11.2. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť.
Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady
preukazujúce uskutočnenie prepravy (úhrada odplaty za prepravu).
11.3. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej
doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote
nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú a prevádzkovateľ nemá povinnosť na ňu
reagovať.
11.4. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou
podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.
11.5. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na príručnej
batožine prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe,
zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (§ 427 až 431).
11.6. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných
spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo si môže uplatniť
súdnou cestou
11.7. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu
spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho
zákonníka.
11.8. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním
alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť najskôr
u dopravcu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku škode, alebo do 15 dní odo
dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
11.9. Pokiaľ došlo k škode na zdraví, alebo na batožine dôsledkom mimoriadnej udalosti
pri preprave (článok 12.PP), bez ohľadu na zavinenie vodiča e-taxi, je povinný to cestujúci
nahlásiť na mieste nehody do zápisu o dopravnej nehode, pokiaľ mu to zdravotný stav
umožňuje, alebo bez zbytočného odkladu potom ako sa o strate, zničení, či poškodení
veci dozvie, alebo svojho zdravia, alebo osôb, za ktoré je právne zodpovedný, a ktoré
boli spoločne s ním prepravované vo vozidle VIKTOR Taxi. Cestujúci je povinný poskytnúť
súčinnosť pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody na mieste, pri vyšetrovaní
dopravnej nehody.
11.10. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z Prepravného poriadku a ich
vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná
inšpekcia.
Článok 12.
Mimoriadna udalosť pri výkone osobnej dopravy – taxislužby
12.1. Za mimoriadnu udalosť pri pri výkone osobnej dopravy – taxislužby (ďalej len
„Mimoriadna udalosť”) sa považuje:
a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je vodič alebo cestujúci svedkom
dopravnej nehody,
b) požiar vozidla,
c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby,
d) iné udalosti ohrozujúce život a zdravie cestujúcich alebo ich majetok
12.2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým (v
poradí dôležitosti) :
a) bezodkladne zastaviť vozidlo, s výnimkou situácií, kedy by zastavenie vozidla mohlo
spôsobiť situáciu s potenciálne horšími následkami ako je už vzniknutá Mimoriadna
situácia (napr. útok, proti osobám vo vozidle, keď by zastavenie vozidla znamenalo skôr
ich ohrozenie pokračovaním útoku), alebo napr. náhla nevoľnosť alebo úraz cestujúceho,
keď dopravca by mohol pokračovaním v jazde mohol priviezť cestujúceho k odbornej
zdravotnej pomoci skôr,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu života cestujúcich a odvráteniu zhoršenia
vzniknutej Mimoriadnej situácie, pokiaľ nebezpečenstvo naďalej hrozí, napríklad –
zahasiť požiar vozidla, alebo dostať vozidlo a cestujúcich z oblasti ohrozenej napr.
padajúcimi stromami, skalami, lavínou, zosuvom pôdy, padaním stavieb, alebo
nebezpečenstvu hromadnej nehody,
c) zistiť zdravotný stav cestujúcich, najmä, či nie je niekto z cestujúcich ako aj ďalších
účastníkov nehody v bezprostrednom ohrození života, najmä ak je i) v bezvedomí, ii)
krvácajúci z tepny, iii) v šokovom stave, iv.) následne zistiť, či nie je nejaká osoba inak
zranená, a je povinný im poskytnúť podľa svojich schopností a možností potrebnú prvú
pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, 
d) ochrániť majetok cestujúcich ohrozený mimoriadnou udalosťou,
e) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a
umožniť jej obnovenie,
f) poskytnúť súčinnosť polícii pri vyšetrovaní dopravnej nehody,
g) informovať o mimoriadnej udalosti dopravcu.
11.3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu,
poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej
škode prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič
vozidla taxislužby povinný:
a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,
b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,
c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa
bezodkladne vrátiť po poskytnutí pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti,
d) informovať o Mimoriadnej udalosti dopravcu.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
13.1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave osôb, pričom dopravca a
cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú
upravené v Prepravnom poriadku.
13.2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s
právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o preprave, ako aj s právami a
povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
13.3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie tohto Prepravného
poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia
v sídle prevádzkovateľa, na internetovej stránke dopravcu viktortaxi.sk s uvedením
dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Zmenený Prepravný poriadok
nadobúda účinnosť 5 dní po zverejnení oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci,
ktorý prepravu objednal za účinnosti starého znenia Prepravného poriadku nesúhlasí so
zmenou Prepravného poriadku, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do
10 dní odo dňa platnosti nového Prepravného poriadku, alebo do dňa objednanej prvej
prepravy, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr. Ak sa dopravca a cestujúci
nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje
vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj
nesúhlas so zmenou Prepravného poriadku, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje
ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadi zmeneným Prepravným
poriadkom.
13.4. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba
písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.
13.5. Tento prepravný poriadok bol zverejnený dňa 23.08.2018.